• Administrazio eta Zerbitzuen Sailburuordetza

Administrazio eta Zerbitzuen Sailburuordetza

ARLOAK / EGINKIZUNAK

Saileko sailburuordetzen zeregin orokorrez gain, honako egiteko eta jardun-arlo hauek dagozkio Administrazio eta Zerbitzuen Sailburuordetzari:

 1. Saileko administrazio-unitateen barne-araubidearekikoak koordinatzea.
 2. Saileko aurrekontuen aurreproiektuaren prestaketa koordinatzea, eta aurrekontuak ebaluatu eta aztertzeko prozedurak antolatzea.
 3. Eragin ekonomikoa duten egintza eta xedapenak ikuskatzea, eta sailari baimena ematea 1.000.000 eurotik gorako zenbatekodun espedienteetako gastua egiteko, betiere Gobernu Kontseiluaren eskumenak errespetaturik. Halaber, Gobernu Kontseiluaren eta eskuordeko batzordeen baimena behar duten gastu-espedienteak eta beste edozein espediente ekonomiko koordinatzea.
 4. Sailburuordea da sailaren kontratazio-organoa eta gastua onartzeko organoa, baldin eta lizitazioaren oinarrizko aurrekontua edo, halakorik ezean, balio zenbatetsia 1.000.000 eurotik gorakoa bada.
 5. Euskadiko Ondareari buruzko Legeak sailari esleitzen dizkion eskumenak, non eta ez dauden beste organoren bati esleituta.
 6. Hezkuntza-sistemako baliabide materialak eta kudeaketa ekonomikoa eta administratiboa koordinatzea, eta, hartarako, aipatu baliabideak plangintza orokorrari egokitzen zaizkion ala ez gainbegiratu eta egiaztatzea.
 7. Sailaren politika koordinatzea unibertsitateaz kanpoko ikastetxe pribatuak finantzatzearen eta haiekin itunak egitearen arloetan; betiere, Hezkuntza Sailburuordetzak eta Lanbide Heziketako Sailburuordetzak, bakoitzak bere eskumeneko arloan, zehaztutako planifikazioarekin bat etorriz.
 8. Unibertsitateaz kanpoko hezkuntza sistemako langileen arloko jardunak ikuskatu eta koordinatzea; betiere, bat etorriz Hezkuntza Sailburuordetzak eta Lanbide Heziketako Sailburuordetzak, bakoitzak bere eskumeneko arloan, zehaztutako plangintzarekin.
 9. Beka eta laguntzen politika sustatu eta bultzatzea, honako eremu hauetan:
  • Unibertsitateaz kanpoko irakaskuntza-mailetarako bekak, izaera orokorrekoak.
  • Irakaskuntzarako instalazio eta eraikinetako obrak.
  • Aurreko g) letran aipatu finantzaketa-akordioen ondoriozko beste laguntza batzuk.
 10. Unibertsitateaz kanpoko irakaskuntzako ikastetxeetan jantoki- eta garraio-politika sustatu eta bultzatzea.
 11. Sailak Datuak Babesteko Euskal Bulegoarekin dituen harremanez eta sailaren eta bulego horren arteko koordinazioaz arduratzea.
 12. Hezkuntza-sistema informazio-gizartearen beharrizan eta eskakizun berriei egokitzeko behar diren sistema informatikoak sustatu eta bultzatzea; hartarako, diseinuaren eta planifikazioaren arloan beharrezko eskumenak baliatuko ditu.
 13. Sailaren barne-kudeaketarako behar diren baliabide informatikoak zuzendu, koordinatu eta bultzatzea, Internet eta Intranet zerbitzuak barnean direla.

Sailburuordetzak.

Sailburuordetza bakoitzaren arduraduna sailburuorde bat izango da, hierarkian sailburuaren menpeko zuzena izango dena. Sailburuordetzan garatutako jarduerei eta sailburuordetzaren mendeko zuzendaritzei eta gainerako administrazio-organo eta -unitateei dagokienez, egiteko hauek dagozkie Hezkuntza Saileko sailburuordeei:

 1. Gauzatu beharreko politikak prestatu eta sailburuari proposatzea.
 2. Sailburuari laguntza emango diote, eman zaizkien egitekoen eremuan.
 3. Sailburuordetzaren jarduerak programatzea, eragin soziala aztertzea, eta behar diren aldaketak edo garapenak zehaztea zuzendaritzen helburuetan.
 4. Sailburuordetzako administrazio-unitateen funtzionamendurako jarraibide eta zirkularrak ematea.
 5. Xedapen-proiektuak proposatzea, ezarritako jardun-politikarekin bat etorriz.
 6. Helburuen eta jardun-planen kudeaketa ikuskatzea.
 7. Bere eskumeneko arloetan, sailaren eta gainerako sailen arteko harremanetarako organoa izatea, eta, halaber, eremu material horri lotuta eratutako sailen arteko koordinazio-organoekiko harremanetarako organoa izatea, betiere egiteko hori beste organo batzuei esleituta ez badago.
 8. Bere gain hartzea sailburuordetzako hizkuntza normalizazioaren ardura, eta bere eskumeneko eremuetan euskararen erabilera sustatzea, zerbitzu- eta lan-hizkuntza izan dadin, bat etorriz Gobernu Kontseiluak onartutako Euskararen Agenda Estrategikoarekin.
 9. Bere sailburuordetzan eta bere eskumen-eremuetan emakumeen eta gizonen berdintasuna sustatzeko erantzukizuna bere gain hartzea, Gobernu Kontseiluak onartutako Euskal Autonomia Erkidegoko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Planean ezarritakoarekin bat etorriz.
 10. Errekurtsoak ebaztea indarreko legerian aurreikusten diren kasuetan.
 11. Mendeko organoen jarduera ikuskatu eta zaintzea.
 12. Eskumenak mendeko organoei eskuordetzan ematea, organo horien arteko gatazkak ebaztea, eta goragokoak eskumenak bereganatzea, indarreko arauetan xedatutakoarekin bat etorriz.

Harremanetarako datuak

Helbidea

Donostia-San Sebastin , 1
01010 Vitoria-Gasteiz
Araba
Añadir a la libreta de direcciones
Añadir a la libreta de direcciones
Añadir a la libreta de direcciones

KARGUAK

Xabier Aizpurua Telleria
Administrazio eta Zerbitzuen sailburuordea

Administrazio eta Zerbitzuen Sailburuordetza

ARLOAK / EGINKIZUNAK

Saileko sailburuordetzen zeregin orokorrez gain, honako egiteko eta jardun-arlo hauek dagozkio Administrazio eta Zerbitzuen Sailburuordetzari:

 1. Saileko administrazio-unitateen barne-araubidearekikoak koordinatzea.
 2. Saileko aurrekontuen aurreproiektuaren prestaketa koordinatzea, eta aurrekontuak ebaluatu eta aztertzeko prozedurak antolatzea.
 3. Eragin ekonomikoa duten egintza eta xedapenak ikuskatzea, eta sailari baimena ematea 1.000.000 eurotik gorako zenbatekodun espedienteetako gastua egiteko, betiere Gobernu Kontseiluaren eskumenak errespetaturik. Halaber, Gobernu Kontseiluaren eta eskuordeko batzordeen baimena behar duten gastu-espedienteak eta beste edozein espediente ekonomiko koordinatzea.
 4. Sailburuordea da sailaren kontratazio-organoa eta gastua onartzeko organoa, baldin eta lizitazioaren oinarrizko aurrekontua edo, halakorik ezean, balio zenbatetsia 1.000.000 eurotik gorakoa bada.
 5. Euskadiko Ondareari buruzko Legeak sailari esleitzen dizkion eskumenak, non eta ez dauden beste organoren bati esleituta.
 6. Hezkuntza-sistemako baliabide materialak eta kudeaketa ekonomikoa eta administratiboa koordinatzea, eta, hartarako, aipatu baliabideak plangintza orokorrari egokitzen zaizkion ala ez gainbegiratu eta egiaztatzea.
 7. Sailaren politika koordinatzea unibertsitateaz kanpoko ikastetxe pribatuak finantzatzearen eta haiekin itunak egitearen arloetan; betiere, Hezkuntza Sailburuordetzak eta Lanbide Heziketako Sailburuordetzak, bakoitzak bere eskumeneko arloan, zehaztutako planifikazioarekin bat etorriz.
 8. Unibertsitateaz kanpoko hezkuntza sistemako langileen arloko jardunak ikuskatu eta koordinatzea; betiere, bat etorriz Hezkuntza Sailburuordetzak eta Lanbide Heziketako Sailburuordetzak, bakoitzak bere eskumeneko arloan, zehaztutako plangintzarekin.
 9. Beka eta laguntzen politika sustatu eta bultzatzea, honako eremu hauetan:
  • Unibertsitateaz kanpoko irakaskuntza-mailetarako bekak, izaera orokorrekoak.
  • Irakaskuntzarako instalazio eta eraikinetako obrak.
  • Aurreko g) letran aipatu finantzaketa-akordioen ondoriozko beste laguntza batzuk.
 10. Unibertsitateaz kanpoko irakaskuntzako ikastetxeetan jantoki- eta garraio-politika sustatu eta bultzatzea.
 11. Sailak Datuak Babesteko Euskal Bulegoarekin dituen harremanez eta sailaren eta bulego horren arteko koordinazioaz arduratzea.
 12. Hezkuntza-sistema informazio-gizartearen beharrizan eta eskakizun berriei egokitzeko behar diren sistema informatikoak sustatu eta bultzatzea; hartarako, diseinuaren eta planifikazioaren arloan beharrezko eskumenak baliatuko ditu.
 13. Sailaren barne-kudeaketarako behar diren baliabide informatikoak zuzendu, koordinatu eta bultzatzea, Internet eta Intranet zerbitzuak barnean direla.

Sailburuordetzak.

Sailburuordetza bakoitzaren arduraduna sailburuorde bat izango da, hierarkian sailburuaren menpeko zuzena izango dena. Sailburuordetzan garatutako jarduerei eta sailburuordetzaren mendeko zuzendaritzei eta gainerako administrazio-organo eta -unitateei dagokienez, egiteko hauek dagozkie Hezkuntza Saileko sailburuordeei:

 1. Gauzatu beharreko politikak prestatu eta sailburuari proposatzea.
 2. Sailburuari laguntza emango diote, eman zaizkien egitekoen eremuan.
 3. Sailburuordetzaren jarduerak programatzea, eragin soziala aztertzea, eta behar diren aldaketak edo garapenak zehaztea zuzendaritzen helburuetan.
 4. Sailburuordetzako administrazio-unitateen funtzionamendurako jarraibide eta zirkularrak ematea.
 5. Xedapen-proiektuak proposatzea, ezarritako jardun-politikarekin bat etorriz.
 6. Helburuen eta jardun-planen kudeaketa ikuskatzea.
 7. Bere eskumeneko arloetan, sailaren eta gainerako sailen arteko harremanetarako organoa izatea, eta, halaber, eremu material horri lotuta eratutako sailen arteko koordinazio-organoekiko harremanetarako organoa izatea, betiere egiteko hori beste organo batzuei esleituta ez badago.
 8. Bere gain hartzea sailburuordetzako hizkuntza normalizazioaren ardura, eta bere eskumeneko eremuetan euskararen erabilera sustatzea, zerbitzu- eta lan-hizkuntza izan dadin, bat etorriz Gobernu Kontseiluak onartutako Euskararen Agenda Estrategikoarekin.
 9. Bere sailburuordetzan eta bere eskumen-eremuetan emakumeen eta gizonen berdintasuna sustatzeko erantzukizuna bere gain hartzea, Gobernu Kontseiluak onartutako Euskal Autonomia Erkidegoko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Planean ezarritakoarekin bat etorriz.
 10. Errekurtsoak ebaztea indarreko legerian aurreikusten diren kasuetan.
 11. Mendeko organoen jarduera ikuskatu eta zaintzea.
 12. Eskumenak mendeko organoei eskuordetzan ematea, organo horien arteko gatazkak ebaztea, eta goragokoak eskumenak bereganatzea, indarreko arauetan xedatutakoarekin bat etorriz.

Harremanetarako datuak

Helbidea

Donostia-San Sebastin , 1
01010 Vitoria-Gasteiz
Araba
Añadir a la libreta de direcciones
Añadir a la libreta de direcciones
Añadir a la libreta de direcciones

KARGUAK

Xabier Aizpurua Telleria
Administrazio eta Zerbitzuen sailburuordea